تبلیغات
 ❤✤یه چرخ دور این کره ی خاکی✤❤ - بے کِلآس تَریـלּ
اگـﮧ مَغرور بودלּ کِلآس בاره ...
اگـﮧ بے مَحلے کِلآس בاره ...
اگـﮧ چَندتآ "بـ ـے اف"..."جـ ـے اف" داشتَـלּ کِلآس בاره ...
اگـﮧ بے غیرَتے کِلآس בاره ...
اگـﮧ واقعاً هَمـ ـﮧ اینآ کِلآس בاره ...

مَـלּ تَرجیح میدَم بے کِلآس تَریـלּ آدَم روے زمیـלּ بآشَم ...!!تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1392 | 05:32 ب.ظ | نویسنده : m.hassanzadeh | نظرات

  • paper | گسیختن | فارسی بوک